DNS Flag Day

Windows için IPv4 DNS Ayarları
  1. Ziyaretçi trafiği yüksek olan sitelerin istatistikleri ve page rank değerleri düşecek
  2. Sitelerin itibarları zedelenecek
  3. Sitelerde online işlem yapılıyorsa maddi kayıplar yaşanacak
  4. daha birçok sorunlar…

Şirketler / Web Sitesi Olanlar için

Bana bir kahve ısmarlamak isterseniz yukarıdaki butona tıklayabilirsiniz

--

--

https://www.linkedin.com/in/kenanaltun/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store