Kurumsal E-mailinizin Yandex İle Kullanımı

  1. Confirm with a DNS record : Alan adını satın aldığımız sağlayıcının verdiği panelde DNS’yi yönetiyorsak buradan değilse cPanel veya Plesk gibi kontrol panelleri kullanıyorsak bu panellerin DNS yönetimi menüsünden bu işlemi yapabiliyoruz. DNS’leri yönetmek için farklı çözümler veya güvenlik duvarı (Cloudflare, Bekchy vs.) kullanıyorsanız benzer panel onlarda da mevcuttur. Yapmamız gereken bir TXT kaydı eklemek. Önümüze gelen ekranda gösterildiği gibi bir TXT kaydı ekleyerek ilerleyebiliriz.
  2. Confirm with a meta tag on your site : Web sitenizin index sayfasında en üstte bulunan <head> tagleri arasına burada verdiği meta tag’ı ekleyerek de alan adının sahibi siz olduğunuzu doğrulayabilirsiniz.
  3. Confirm with an HTML file on your site : Yandex’in size verdiği HTML dosyasını indirip web sitenizin kök dizinine dosyayı yükleyerek de ispat edebilirsiniz.

--

--

https://www.linkedin.com/in/kenanaltun/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store